Doanh số và Doanh thu khác nhau như thế nào ?

Mặc dù thuật ngữ “doanh số” và “doanh thu” có thể được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt chính giữa chúng.

Một điểm khác biệt chính là doanh số bán hàng của một công ty có thể không tính vào tổng doanh thu của nó mặc dù doanh số bán hàng là một phần của nó.

Bài viết này cung cấp một hướng dẫn rõ ràng về sự khác biệt giữa doanh thu và doanh số bán hàng.

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Doanh số và Doanh thu khác nhau như thế nào ?
Doanh số và Doanh thu khác nhau như thế nào ?

Doanh thu là gì?

Doanh thu đề cập đến tổng thu nhập của một công ty do doanh số bán hàng, tài sản nhận được hoặc thậm chí thu được tiền mặt từ một khoản đầu tư.

Doanh thu có thể tính đến doanh số bán hàng của doanh nghiệp, tuy nhiên, doanh thu của doanh nghiệp có thể bao gồm thu nhập từ các nguồn khác ngoài doanh thu.

Ngoài ra, doanh thu có thể được theo dõi dưới dạng tổng doanh thu và doanh thu thuần của công ty, tương tự như theo dõi doanh số bán hàng.

Dưới đây là một số loại doanh thu phổ biến nhất:

Tổng doanh thu

Tổng doanh thu của một doanh nghiệp là tổng thu nhập kiếm được từ việc bán hàng cũng như thu nhập từ hoạt động kinh doanh trước khi thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ và trừ chi phí nào.

Đây là một ví dụ:

Giả sử Lee’s Hardware, một nhà bán lẻ thiết bị và dụng cụ, đo lường tổng doanh thu của nó trong kỳ báo cáo hàng quý. Công ty sẽ kết hợp tất cả các nguồn thu nhập từ tổng doanh thu bán hàng, các khoản đầu tư và bất kỳ tài sản hoặc lãi nào được tích lũy trong kỳ. Báo cáo thu nhập của Lee’s Hardware có thể trông giống như sau:

 • Tổng doanh số bán sản phẩm: $ 30.000
 • Cho thuê thiết bị: $ 4.900
 • Lãi thu được trên tài khoản tín dụng: $ 15.000
 • Tài sản thanh lý: $ 15.500
 • Vì vậy, tổng doanh thu của công ty là $ 67.400, Lee’s Hardware sau đó có thể chia nhỏ hơn nữa giá trị này bằng cách trừ đi chi phí chung, giá vốn hàng bán và các chi phí khác để có được doanh thu thuần.

Doanh thu thuần

Doanh thu thuần là tổng doanh thu của công ty sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm giá vốn hàng bán và chi phí chung (tiền thuê, điện nước hoặc tiền lương).

Chi phí này phản ánh tất cả các chi phí của một công ty liên quan trực tiếp đến hoạt động bán hàng cũng như các khoản nợ phải trả của công ty đối với các khoản thanh toán tín dụng, tiền thuê nhà hoặc thế chấp, tiện ích và các chi phí chung khác để duy trì hoạt động kinh doanh tổng thể.

Sử dụng ví dụ về Lee’s Hardware, hãy xem họ sẽ tính toán doanh thu thuần của mình như thế nào:

Sử dụng giá trị tổng doanh thu hàng quý là 67.400 đô la, Lee’s Hardware trừ đi các khoản chi phí để có được doanh thu thuần. Ngoài ra, chi phí chung của công ty bao gồm phí lưu kho, bảo trì thiết bị, trả lương cho nhân viên và chi phí hoạt động như hóa đơn điện nước và tiền thuê nhà. Báo cáo thu nhập của họ có thể trông giống như sau:

 • Giá vốn hàng bán: $ 10.000
 • Kho thiết bị: $ 5.000
 • Tiền thuê nhà và các tiện ích: $ 12.000
 • Mức lương: $ 18.000
 • Phí bảo trì thiết bị: $ 1.500
 • Vì vậy, tổng chi phí Lee’s Hardware phát sinh trong quý là 46.500 đô la. Trừ giá trị này khỏi tổng doanh thu sẽ mang lại cho Lee’s Hardware doanh thu thuần là 20,900 đô la trong quý.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù tổng doanh thu thuần và doanh thu thuần có thể được tính như nhau, nhưng giá trị doanh thu bán hàng của một công ty thường không tính đến thu nhập phi hoạt động như thu từ lãi hoặc đầu tư, quyên góp và các khoản thu nhập khác mà một doanh nghiệp có thể thu được ngoài bán hàng.

Doanh thu phi hoạt động

Tổng doanh thu của một công ty cũng có thể bao gồm cả doanh thu ngoài hoạt động, chẳng hạn như mua lại tiền mặt từ tiền lãi và các khoản đầu tư, tài sản thanh lý và thậm chí cả tiền bản quyền và tiền quyên góp.

Doanh thu phi hoạt động của một công ty cũng có thể bao gồm các khoản thu được từ sự kiện một lần như thu các khoản phí và lệ phí kiện tụng.

Các công ty cũng có thể thu doanh thu của chính phủ dưới dạng thu nhập phi hoạt động nếu họ nhận được tiền hoàn lại thuế hàng quý hoặc hàng năm.

Các công thức doanh số nhìn chung có thể hoạt động theo cùng một cách, tuy nhiên, việc tính toán tổng và doanh thu thuần bao gồm tất cả các dòng tiền đến và đi và không giới hạn ở dòng tiền bán hàng của một doanh nghiệp.

Doanh số bán hàng là gì?

Doanh số bán hàng của một công ty tính cho doanh thu mà công ty tạo ra từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho khách hàng.

Không giống như doanh thu, giá trị bán hàng của một công ty chỉ tính đến dòng tiền đầu vào liên quan trực tiếp đến việc xử lý việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ của mình và được coi là một tập hợp con của tổng doanh thu mà một doanh nghiệp tạo ra.

Vì doanh số bán hàng là một thành phần có thể tạo nên doanh thu của doanh nghiệp, nên nó có thể được chia thành các giá trị cho tổng doanh thu và doanh thu thuần. Ngoài ra, các công ty có thể bao gồm doanh thu thuần cùng với tổng doanh thu trên báo cáo thu nhập của họ.

Dưới đây là các loại doanh số bán hàng khác nhau:

Tổng doanh số bán hàng

Tổng doanh số bán hàng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp từ việc bán hàng trừ đi giá vốn hàng bán liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Tổng doanh số bán hàng cũng có thể được sử dụng để tính tổng doanh thu, đó là lý do tại sao doanh số của một công ty được coi là một phần của doanh thu.

Hãy xem một ví dụ.

Giả sử một nhà sản xuất phụ tùng xe hơi tính toán tổng doanh thu hàng năm của họ là 600.000 đô la. Cũng giả sử rằng giá vốn hàng bán (COGS) của công ty trong cùng kỳ năm là 150.000 đô la. Công ty sẽ tính toán tổng doanh thu của mình bằng công thức (tổng doanh thu) = (tổng doanh thu) – (COGS).

Tổng doanh thu = (600.000 đô la) – (150.000 đô la), vì vậy tổng doanh thu của công ty sẽ là 450.000 đô la. Sau đó, công ty có thể tính toán doanh thu thuần của mình bằng cách trừ đi chi phí hoạt động và các chi phí liên quan đến bán hàng khác khỏi tổng doanh thu.

Mạng lưới bán hàng

Doanh thu thuần là giá trị tổng lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp sau khi trừ tất cả các chi phí giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động.

Giá trị này có thể là một công cụ tài chính quan trọng để đo lường lợi nhuận bán hàng của một doanh nghiệp vì nó có thể cho các công ty biết sản phẩm và dịch vụ của họ có lợi nhuận và theo nhu cầu như thế nào.

Sử dụng cùng một công ty sản xuất bộ phận trong ví dụ, hãy xác định cách họ sẽ tính toán doanh thu thuần của họ. Công ty có thể trừ đi các chi phí hoạt động như dòng tiền gửi đi từ việc trả lại sản phẩm và hoàn lại tiền, giảm giá hoặc chiết khấu.

Trong trường hợp này, công ty sẽ thêm tổng số tiền này vào bảng cân đối kế toán của họ:

 • Hoàn lại tiền cho sản phẩm: $ 45.000
 • Giảm giá sản phẩm: $ 30.000
 • Tổng chiết khấu: $ 15.000
 • Để tính toán doanh thu thuần, công ty kết hợp tất cả chi phí và giá vốn hàng bán và trừ số tiền này khỏi tổng doanh thu của họ bằng công thức (doanh thu thuần) = (doanh thu gộp) – (chi phí).

Doanh thu ròng = ($ 450.000) – ($ 90.000) nên doanh thu thuần của công ty là $ 360.000 Sau đó, công ty có thể thêm giá trị này vào tổng doanh thu của mình.

Cũng cần lưu ý rằng lợi nhuận bán hàng, hoặc tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, chỉ có thể cung cấp thông tin chi tiết về mức độ sinh lợi của sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đó. Ngược lại, tổng doanh thu cung cấp thông tin về toàn bộ sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp.

Sự khác biệt giữa doanh thu và doanh số bán hàng

Sự khác biệt lớn nhất giữa doanh thu và doanh thu là doanh thu có thể chiếm tổng thu nhập của một công ty trong khi doanh thu chỉ chiếm một khía cạnh của thu nhập đó.

Ngoài ra, có một số điểm khác biệt chính khác như thông tin tài chính mà mỗi khoản thu nhập có thể được sử dụng cho mục đích gì, mỗi khoản thu nhập đến từ đâu và mỗi giá trị này có thể ảnh hưởng như thế nào đến một doanh nghiệp.

Nguồn doanh thu so với doanh số bán hàng

Nguồn thu nhập của một công ty khác nhau giữa doanh thu và doanh số bán hàng.

Ví dụ, tổng doanh thu của một công ty có thể tính đến thu nhập từ tài sản thanh lý, thu lãi hoặc đầu tư, quyên góp hoặc tiền bản quyền ngoài doanh thu bán hàng của công ty. Tuy nhiên, các nguồn thu nhập để bán hàng của một công ty thường chỉ bao gồm dòng tiền từ các giao dịch bán hàng.

Giá trị doanh thu so với doanh số bán hàng

Doanh thu bao gồm thu nhập được tạo ra từ khách hàng trả tiền, trong khi doanh thu mô tả tổng số tiền mà một công ty tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Do đó, doanh thu thường là số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, khi doanh thu bán hàng tạo ra giá trị lớn hơn tổng doanh thu mà doanh nghiệp tạo ra, điều đó có thể có nghĩa là doanh nghiệp đã phát sinh thêm chi phí hoặc chi phí.

Sự khác biệt về giá trị giữa doanh thu và doanh thu có thể góp phần làm biến động thu nhập ròng.

Ứng dụng của doanh thu so với bán hàng

Việc sử dụng để tính toán doanh thu và bán hàng cũng có thể khác nhau một chút. Khi một công ty áp dụng tính toán doanh thu, nó thường tính toán tất cả doanh thu bán hàng, thu nhập phi hoạt động, chi phí hoạt động và phi hoạt động để cung cấp thông tin thiết yếu về tình hình tài chính tổng thể của công ty.

Tuy nhiên, các giá trị bán hàng có thể được sử dụng để tính toán tỷ suất lợi nhuận của một công ty và lợi nhuận bán hàng tổng thể.

Cả doanh thu và doanh số bán hàng đều là những giá trị thu nhập chính mà các công ty sử dụng để đo lường tình trạng tài chính tổng thể và khả năng sinh lời.

Hiểu thu nhập bán hàng có thể ảnh hưởng như thế nào đến doanh thu tổng thể có thể giúp các doanh nghiệp duy trì thành công tài chính toàn bộ của họ.

Sự khác biệt giữa doanh thu và doanh số bán hàng

Sự khác biệt lớn nhất giữa doanh thu và doanh thu là doanh thu có thể chiếm tổng thu nhập của một công ty trong khi doanh thu chỉ chiếm một khía cạnh của thu nhập đó. Ngoài ra, có một số điểm khác biệt chính khác như thông tin tài chính mà mỗi khoản thu nhập có thể được sử dụng cho mục đích gì, mỗi khoản thu nhập đến từ đâu và mỗi giá trị này có thể ảnh hưởng như thế nào đến một doanh nghiệp.

Nguồn doanh thu so với doanh số bán hàng

Nguồn thu nhập của một công ty khác nhau giữa doanh thu và doanh số bán hàng. Ví dụ, tổng doanh thu của một công ty có thể tính đến thu nhập từ tài sản thanh lý, thu lãi hoặc đầu tư, quyên góp hoặc tiền bản quyền ngoài doanh thu bán hàng của công ty. Tuy nhiên, các nguồn thu nhập để bán hàng của một công ty thường chỉ bao gồm dòng tiền từ các giao dịch bán hàng.

Giá trị doanh thu so với doanh số bán hàng

Doanh thu bao gồm thu nhập được tạo ra từ khách hàng trả tiền, trong khi doanh thu mô tả tổng số tiền mà một công ty tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, doanh thu thường là số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, khi doanh thu bán hàng tạo ra giá trị lớn hơn tổng doanh thu mà doanh nghiệp tạo ra, điều đó có thể có nghĩa là doanh nghiệp đã phát sinh thêm chi phí hoặc chi phí. Sự khác biệt về giá trị giữa doanh thu và doanh thu có thể góp phần làm biến động thu nhập ròng.

Ứng dụng của doanh thu so với bán hàng

Việc sử dụng để tính toán doanh thu và bán hàng cũng có thể khác nhau một chút. Khi một công ty áp dụng tính toán doanh thu, nó thường tính toán tất cả doanh thu bán hàng, thu nhập phi hoạt động, chi phí hoạt động và phi hoạt động để cung cấp thông tin thiết yếu về tình hình tài chính tổng thể của công ty.

Tuy nhiên, các giá trị bán hàng có thể được sử dụng để tính toán tỷ suất lợi nhuận của một công ty và lợi nhuận bán hàng tổng thể.

Cả doanh thu và doanh số bán hàng đều là những giá trị thu nhập chính mà các công ty sử dụng để đo lường tình trạng tài chính tổng thể và khả năng sinh lời.

Hiểu thu nhập bán hàng có thể ảnh hưởng như thế nào đến doanh thu tổng thể có thể giúp các doanh nghiệp duy trì thành công tài chính toàn bộ của họ.

Tìm kiếm liên quan:

doanh số và doanh thu
doanh số và doanh thu khác nhau như thế nào
doanh số và doanh thu là gì
doanh số và doanh thu có giống nhau không
doanh số và doanh thu tiếng anh » Sales and Revenue
định nghĩa doanh số và doanh thu
doanh số và doanh thu khác gì nhau
doanh số bán hàng và doanh thu bán hàng
doanh số doanh thu và lợi nhuận
doanh số với doanh thu

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Phạm Thành Long * 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức

5/5 - (14 bình chọn)
GIẢM GIÁ 40% UNICA VỚI MÃ CAHAPA
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website CAHAPA.COM. Chúng tôi giúp bạn thiết kế website chuyên nghiệp, chuẩn seo, giá rẻ cho kinh doanh online hiệu quả hơn. Bạn sẽ sở hữu WEBSITE CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG, TẤT CẢ TRONG MỘT. Tiết kiệm hơn 1000 USD/năm ! Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ những nội dung hữu ích về phát triển bản thân, kinh doanh, thủ thuật phần mềm & ứng dụng di động. Đừng quên đăng ký nhận QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ từ chúng tôi. Và tham gia chương trình Cộng tác viên. Hoa hồng lên đến 60%. Tặng ngay 50000 vnđ trong tài khoản khi đăng ký.