Doanh thu chưa thực hiện là gì? Định nghĩa & Nguyên tắc kế toán

Doanh thu chưa thực hiện là khoản tiền mà doanh nghiệp nhận được từ khách hàng trước một hàng hóa hoặc dịch vụ đang được giao.

Điều gì xảy ra khi doanh nghiệp của bạn nhận được các khoản thanh toán từ khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ hoặc phân phối sản phẩm?

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), được định hình và thực thi bởi cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính (FASB), yêu cầu các công ty phải ghi nhận các khoản thanh toán trước dưới dạng doanh thu chưa thực hiện.

SEC đã thiết lập một số tiêu chí báo cáo tài chính (dựa trên GAAP) mà các công ty đại chúng phải đáp ứng và tuân thủ, để ghi nhận doanh thu. Không đáp ứng được bất kỳ tiêu chí nào trong số này, công ty phải hoãn ghi nhận doanh thu. Ngoài ra, theo tiêu chuẩn của SEC, phải có:

  • Xác suất thu tiền (khả năng ước tính hợp lý các khoản tiền để đảm bảo dự phòng cho các tài khoản nghi ngờ)
  • Một mức giá xác định
  • Bằng chứng thuyết phục về một sự sắp xếp
  • Đã hoàn tất giao hàng — quyền sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ chuyển sang tay người mua

Bạn chỉ có thể ghi nhận doanh thu chưa thực hiện trong kế toán tài chính sau khi cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm và nhận được thanh toán. Nhưng vì bạn chấp nhận thanh toán trước, bạn phải trì hoãn việc ghi nhận nó cho đến khi bạn đáp ứng các tiêu chí trên.

Doanh thu chưa thực hiện là gì? Định nghĩa & Nguyên tắc kế toán
Doanh thu chưa thực hiện là gì ? Định nghĩa & Nguyên tắc kế toán

Doanh thu chưa thực hiện là gì ?

Doanh thu chưa thực hiện đề cập đến doanh thu mà công ty hoặc doanh nghiệp của bạn nhận được cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn chưa phân phối hoặc cung cấp cho người mua (khách hàng).

Vì vậy, những doanh nghiệp chấp nhận thanh toán trước hoặc trả trước tiền mặt trước khi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng có doanh thu chưa thực hiện. Có một số ngành mà doanh thu trả trước thường xảy ra, chẳng hạn như phần mềm dựa trên đăng ký, thỏa thuận trả trước, vé máy bay và bảo hiểm trả trước.

Doanh thu hoãn lại so với doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện và doanh thu hoãn lại tương tự nhau, đề cập đến doanh thu mà một doanh nghiệp nhận được nhưng chưa kiếm được.

Doanh thu hoãn lại hoặc chưa thực hiện còn được gọi là doanh thu trả trước. Các điều khoản này đề cập đến các khoản tạm ứng nhận được từ khách hàng. Tuy nhiên, vì doanh nghiệp vẫn chưa cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thực tế, doanh nghiệp coi doanh thu chưa thực hiện là nợ phải trả, như được giải thích thêm bên dưới.

Khi nào bạn ghi nhận doanh thu chưa thực hiện?

Bạn ghi nhận doanh thu trả trước ngay khi nhận được trong bảng cân đối kế toán của công ty nhưng dưới dạng một khoản nợ phải trả.

Do đó, bạn sẽ ghi nợ khoản nhập tiền mặt và ghi có doanh thu chưa thực hiện theo nợ ngắn hạn. Sau khi bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn sẽ điều chỉnh mục nhật ký khi nhận ra tiền. Tại thời điểm này, bạn sẽ ghi nợ doanh thu chưa thực hiện và doanh thu tín dụng.

Khi bạn nhận được doanh thu chưa thực hiện, điều đó có nghĩa là bạn đã nhận trước hoặc trả trước trước khi thực sự phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ, khiến nó trở thành một khoản nợ phải trả.

Tuy nhiên, theo thời gian, nó chuyển đổi thành doanh thu khi bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Do đó, bạn sẽ ghi nhận doanh thu chưa thực hiện trên bảng cân đối kế toán dưới các khoản nợ ngắn hạn — trừ khi bạn sẽ giao sản phẩm hoặc dịch vụ một năm hoặc hơn sau khi nhận được khoản thanh toán trước.

Cách ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Khi nhận được doanh thu chưa thực hiện, bạn sẽ ghi vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trước rồi mới ghi sổ nhật ký.

Đầu tiên, bạn sẽ ghi nợ doanh thu trả trước theo nợ hiện tại hoặc loại tài khoản doanh thu chưa thực hiện cụ thể. Sau đó, bạn sẽ thực hiện các bút toán điều chỉnh cần thiết khi bạn nhận ra một phần hoặc toàn bộ số tiền doanh thu trả trước.

1. Tìm doanh thu chưa thực hiện trên bảng cân đối kế toán

Bạn báo cáo doanh thu chưa thực hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, một báo cáo tài chính quan trọng mà bạn có thể tạo ra bằng phần mềm kế toán. Bạn ghi nhận nó dưới dạng nợ ngắn hạn (hoặc nợ dài hạn nếu có).

Vì đây là khoản tăng tiền mặt cho doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ ghi nợ khoản nhập tiền mặt và ghi có doanh thu chưa thực hiện. Trường hợp doanh thu chưa thực hiện trên bảng cân đối không phải là một mục hàng, bạn sẽ ghi có các khoản nợ phải trả.

Trên bảng cân đối kế toán, bên “tài sản” luôn phải bằng bên “vốn chủ sở hữu cộng với nợ phải trả”. Do đó, bạn ghi nhận doanh thu trả trước là một khoản giảm bằng nhau giữa doanh thu chưa thực hiện (tài khoản nợ phải trả) và tăng doanh thu (tài khoản tài sản). Nó đảm bảo cân bằng phương trình.

2. Ghi sổ nhật ký cho doanh thu chưa thực hiện

Theo phương pháp nợ phải trả, ban đầu bạn nhập doanh thu chưa thực hiện vào sổ sách của mình dưới dạng ghi nợ tài khoản tiền mặt và ghi có tài khoản doanh thu chưa thực hiện.

Ghi nợ và ghi có có cùng số tiền, là tiêu chuẩn trong sổ sách kế toán kép. Ngoài ra, bạn ghi lại mỗi giao dịch trong hai tài khoản. Mục nhật ký đầu tiên phản ánh rằng doanh nghiệp đã nhận được tiền mặt mà doanh nghiệp thu được khi ghi có.

Ví dụ: giả sử vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, Công ty X của SaaS thực hiện các bộ sưu tập nâng cao trị giá 40.000 đô la từ khách hàng của mình. Mục nhập sẽ là: ghi nợ 40.000 đô la vào tài khoản tiền mặt và ghi có 40.000 đô la vào tài khoản doanh thu chưa thực hiện.

3. Điều chỉnh các mục nhật ký

Sau khi doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được thanh toán, bạn sẽ thực hiện một mục điều chỉnh.

Tại đây, bạn sẽ ghi nợ tài khoản doanh thu chưa thực hiện với số tiền bạn ghi nhận và ghi có tài khoản doanh thu sản phẩm hoặc dịch vụ với số tiền tương tự. Vì vậy, bạn sẽ thực hiện hai mục nhật ký cho doanh thu chưa thực hiện để nhận nó và kiếm được nó.

Từ ví dụ trên, giả sử Công ty SaaS X cung cấp các dịch vụ trị giá 20% doanh thu trả trước vào cuối tháng 1 năm 2023. Mục nhập nhật ký điều chỉnh sẽ là: ghi nợ 8.000 đô la được ghi nhận trên tài khoản doanh thu chưa thực hiện và ghi có 8.000 đô la vào tài khoản doanh thu dịch vụ.

Cách tính toán doanh thu chưa thực hiện (có ví dụ)

Tính doanh thu chưa thực hiện hàng tháng của bạn bằng cách chia tổng số tiền mặt bạn nhận được từ khách hàng cho số tháng (khoảng thời gian) mà bạn đã đồng ý cung cấp dịch vụ.

Ví dụ, giả sử bạn chấp nhận $ 5,400 để dọn dẹp một tòa nhà văn phòng trong sáu tháng. Doanh thu chưa thực hiện hàng tháng của bạn sẽ là:

$ 5,400 (tổng số tiền nhận được) / 6 (số tháng) = $ 900

Bạn cũng có thể tính toán doanh thu chưa thực hiện của mình hàng quý nếu bạn muốn bằng cách chia tương tự số tiền mặt bạn nhận được cho việc cung cấp dịch vụ của năm cho bốn.

Ví dụ: giả sử doanh nghiệp cảnh quan của bạn nhận được 36.000 đô la từ khách hàng theo gói hàng năm của bạn. Doanh thu chưa thực hiện hàng quý của bạn sẽ là: $ 36,000 / bốn = $ 9,000.

Lợi nhuận được công nhậ: Một cách đơn giản để ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
Bạn sẽ chỉ ghi nhận doanh thu chưa thực hiện khi bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được trả trước theo nguyên tắc kế toán dồn tích.

Nó có nghĩa là bạn sẽ ghi nhận doanh thu trên báo cáo doanh thu của mình trong khoảng thời gian bạn nhận ra và kiếm được, không nhất thiết là khi bạn nhận được.

FAQS doanh thu chưa thực hiện

Loại tài khoản nào là doanh thu chưa thực hiện?

Doanh thu chưa thực hiện là một loại tài khoản nợ phải trả trong báo cáo tài chính vì đây là khoản doanh nghiệp nợ người mua hoặc khách hàng. Do đó, nó thường được xếp vào loại nợ phải trả hiện tại trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Nó minh họa rằng mặc dù công ty đã nhận được tiền mặt cho các dịch vụ của mình, nhưng thu nhập vẫn được ghi có – một khoản thanh toán trước cho việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong tương lai.

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nợ hay ghi có?

Vì doanh thu trả trước là một khoản nợ phải trả đối với doanh nghiệp, mục nhập ban đầu của nó là ghi có vào tài khoản doanh thu chưa thực hiện và ghi nợ vào tài khoản tiền mặt.

Doanh thu chưa thực hiện có phải là tài sản không?

Không, doanh thu chưa thực hiện không phải là một tài sản mà là một khoản nợ phải trả và bạn ghi lại nó như vậy trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Doanh thu chưa thực hiện có phải là khoản nợ phải trả không?

Doanh thu chưa thực hiện là một khoản nợ phải trả vì nó đề cập đến số tiền doanh nghiệp nợ khách hàng — trả trước cho các sản phẩm hoặc dịch vụ chưa phân phối. Ngoài ra, nó còn biểu thị nghĩa vụ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian xác định.

Doanh thu chưa thực hiện (trả trước) đi đâu trên bảng cân đối kế toán?

Doanh thu chưa thực hiện thể hiện một khoản nợ kinh doanh nằm trong phần nợ phải trả hiện tại của bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Những loại ngành, lĩnh vực nào có doanh thu chưa thực hiện?

Các ngành mang lại doanh thu chưa thực hiện cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên cơ sở thành viên hoặc đăng ký và có chính sách hoàn lại tiền cho các trường hợp hủy. Ví dụ bao gồm các nhà cung cấp phần mềm dựa trên đám mây, trung tâm thể dục hoặc các ngành xuất bản tạp chí và báo chí.

Một số ví dụ về doanh thu chưa thực hiện là gì?

Đăng ký hàng năm cho giấy phép phần mềm là một ví dụ về doanh thu chưa thực hiện. Những người khác bao gồm tiền thuê nhà trước và bảo hiểm trả trước. Việc ghi nhận doanh thu hoãn lại là phổ biến đối với phần mềm như một dịch vụ (SaaS) và các công ty bảo hiểm.

Tìm kiếm liên quan:

doanh thu chưa thực hiện
doanh thu chưa thực hiện là gì
doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
doanh thu chưa thực hiện tiếng anh » Unearned Revenue
doanh thu chưa thực hiện có phải tính thuế tndn
doanh thu chưa thực hiện 3387
doanh thu chưa thực hiện trong xây dựng
hạch toán doanh thu chưa thực hiện

» XEM THÊM: 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức TẠI ĐÂY

Phạm Thành Long * 30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức

5/5 - (33 bình chọn)
GIẢM GIÁ 40% UNICA VỚI MÃ CAHAPA
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website CAHAPA.COM. Chúng tôi giúp bạn thiết kế website chuyên nghiệp, chuẩn seo, giá rẻ cho kinh doanh online hiệu quả hơn. Bạn sẽ sở hữu WEBSITE CAO CẤP, ĐA CHỨC NĂNG, TẤT CẢ TRONG MỘT. Tiết kiệm hơn 1000 USD/năm ! Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ những nội dung hữu ích về phát triển bản thân, kinh doanh, thủ thuật phần mềm & ứng dụng di động. Đừng quên đăng ký nhận QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ từ chúng tôi. Và tham gia chương trình Cộng tác viên. Hoa hồng lên đến 60%. Tặng ngay 50000 vnđ trong tài khoản khi đăng ký.